2009 වර්ෂයේදී ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාව නම් මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත පෝෂණය කිරීමට ගත් කුඩා වෑයමකි. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල වේදිකා නාට්‍ය ගැන පලවූ ලිපි එකම වෙබ් අඩවියකට යොමුකොට, වේදිකා නාට්‍ය හදාරන සහ ඒ පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සැමට පිටුවහලක් වන ලෙසට එය පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

2012 වර්ෂයේ සැප්තම්බර් මාසයේ www.srilankantheatre.net
නමින් අලුත් වෙබ් අඩවියක් ලෙස ස්ථාපනය කල මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත නව ආකාරයකින් හෙට දවසෙත් පෝෂණයේ කිරීමට සැදී පැහැදී සිටී. මෙම නව වෙබ් අඩවිය තුලින් වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නොව, චිත්‍රපට, සංගීතය, ඡායරෑපකරණය, සාහිත්‍ය සහ තවත් නොයෙක් ලාංකීය කලා මාධ්‍යන් ගැන විශ්ලේෂනාත්මක ලිපි ඉදිරිපත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සදහා ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය සහ දායකත්වය අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

Friday, 5 February 2010

Sokari, a Sri Lankan drama

Author:Janani Amarasekara

Source: Sunday Observer Date: 18/02/2007

Sokari, Kolam and Nadagam are some of the most popular cultural dramas in Sri Lanka. From these, Sokari is the most popular because it was very close to the day-to-day life of villagers. This is an independent cultural event which is also conducted to bless the people.

The main purpose of performing this drama is to give priority to the religious connection between people, bring prosperity and provide some fun to the people.

This type of drama is very popular in hill country areas such as Badulla, Hanguranketha, Matale and suburbs. Its origin differs from province to province. According to Professor Ediriweera Sarathchandra's book Sinhala Gami Natakaya, the origin is as folows:

In the country named Kasi, there was a man named Guruhami. He got married to a beautiful woman named Sokari and hired a servant named Pariya. They started moving from country to country in search of a job.

At some point, they decided to come to 'Sinhala Deshaya' (Sri Lanka). They left their home at an auspicious time and after passing seven oceans, arrived in Sri Lanka.

First of all, they went to worship Sri Pada. Then, they went to a village named Thambaravita where they decided to settle down and build a house. Then, Guruhami went to the village in search of some rice, but because he didn't know the language, he faced a lot of difficulties. However, he managed to find some rice, but suddenly realised that there was no water to cook it with. Thus, he had to go to the village again.

This time, a dog which lived in the house of the village doctor, bit Guruhami. He somehow managed to come home . He lay down and rested a while. Pariya, who thought that Guruhami was dead, tried to use the opportunity to get closer to Sokari. Sokari got angry with Pariya,and ordered him to call the doctor.

When Pariya went to the doctor, the doctor refused to pay a visit unless Sokari herself came and asked him to see the patient.

Then, Sokari went and brought the doctor. The doctor treated Guruhami until midnight, and left the house with Sokari at dawn.

Guruhami, who was heart-broken, complained to God Kataragama about the tragedy. Then, he was given a sign to find Sokari. Guruhami traced her to the doctor's place. He took her back home and beat her, but after sometime, he forgave her and advised Pariya to take care of Sokari from then on.

Where and how it is staged

Usually, Sokari is staged in a 'kamatha' (in the paddy field). A pestle is kept in the middle of the stage and a lantern is lit on it to light up the place. The place where the drama is staged is marked with cords.

A 'malpala' is prepared on a side. 'Gurunnanse' is there with a book, while a horane player, thalampota player and drummer help the Gurunnanse to read the story.

He introduces all the characters and when he introduces them, they come and dance around the pestle.

Characters of the drama

1. Guruhami

2. Sokari

3. Pariya-Rama

4. Doctor

5. Soththana

6. Hettiya

7. Carpenter

8. Matchmaker

9. Snake charmer

10. Kali amma

Language and communication used...

All conversations in the drama include a mix of Tamil and Sinhalese. They use words with double meanings most of the time. Similar funny phrases are used in the 'Daha Ata Sanniya', 'Kola Sanniya', 'Kohomba Kankariya' and 'Gammadu'. Some events in the above dramas are very similar to those of Sokari'.

This is a very interesting cultural drama which was staged more often during the good old days. But it is very rarely seen nowadays. Some of our old cultural rituals are dying out now and that's why we are carrying these articles to increase your awareness about them.

3 comments:

 1. Godaak satutui....
  mage punchi puthata drama song ahanta downlord karana gaman site eka dekke.
  pudumaakaara aadambarayak senuna..
  Sokari Bahubutayange 'nan naane nana' ahanne kohomada?

  ReplyDelete
 2. oh.. Amataka una... ranga@ebcsl.com

  ReplyDelete
 3. Sagara,thank you very much for your honest comment.As you have asked for a ''Sokari Bahubutayange 'nan naane nana' ahanne kohomada?'', the main problem is we have not properly recorded such traditional resources of ours by either government or any other organization properly.Like some of our old films some tunes and trational lyrics have been fogotten and lost.
  That is why in my own way I am trying to archive such knowledge for the future reference. There are a few clips on sokari songs available on youtube. Try This..
  http://www.youtube.com/watch?v=kXtPodsd4Jk&feature=related

  ReplyDelete