2009 වර්ෂයේදී ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාව නම් මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත පෝෂණය කිරීමට ගත් කුඩා වෑයමකි. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල වේදිකා නාට්‍ය ගැන පලවූ ලිපි එකම වෙබ් අඩවියකට යොමුකොට, වේදිකා නාට්‍ය හදාරන සහ ඒ පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සැමට පිටුවහලක් වන ලෙසට එය පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

2012 වර්ෂයේ සැප්තම්බර් මාසයේ www.srilankantheatre.net
නමින් අලුත් වෙබ් අඩවියක් ලෙස ස්ථාපනය කල මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත නව ආකාරයකින් හෙට දවසෙත් පෝෂණයේ කිරීමට සැදී පැහැදී සිටී. මෙම නව වෙබ් අඩවිය තුලින් වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නොව, චිත්‍රපට, සංගීතය, ඡායරෑපකරණය, සාහිත්‍ය සහ තවත් නොයෙක් ලාංකීය කලා මාධ්‍යන් ගැන විශ්ලේෂනාත්මක ලිපි ඉදිරිපත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සදහා ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය සහ දායකත්වය අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

Thursday, 18 November 2010

Short Plays by Friends Theatre Group

Author: Chamila Priyanka
Date:18/11/2010
Source: Sri Lankan Theatre

Director’s Note

The main emphasis in the three short plays are given to the deceit, suppression experienced by Sri Lankan youth going in search of love, attention, identity. As a result the youth would turn out to be non political, non social individuals. Due to this situation some would eventually turn out to be social out casts who express anger and hate towards the society. The people who are responsible and should pay attention to those flights are turning themselves ignoring what they are supposed to do.

Brief note about Friends’ Theater Group

Friends’ Theater Group is a product of the Lanka Children and Youth Theater Organization. “Friends” is a group student from the Lanka Children and Youth Theater Organization. Our first production came to in 2005 named “You and Me alone”. The second production “Che and Juliet” is produced in 2007. The latest production “Come to Play Cricket” was produced in 2009. Apart from theater “Friends” have produced a few Short Film such as, “Liberty”, “Ventilation”, “Once upon a time”. The prime intention and focus of our group are to highlight and bring about the unspoken Political and Social Situations in the contemporary Sri Lankan Society.

Brief note about 3 Short Plays

Che & Juliet (25 mns)

Language - Sinhala

This drama unfolds on the lives of a girl and a boy who are selected to the university. The opening scene of the drama depicts the passing of a competitive examination that is a must to enter the university. From the rest of the crowd, a boy and a girl get selected. The boy tries to rag the girl. The girl gets away from such influences by showing a love towards him. Meanwhile the boy attempts to play a revolutionary character to win the girl, the girl ridicules him. The girl falls in love with a businessman. The desperate boy leaves the university even without completing the degree. The boy returns after becoming a businessman. By then the girl returns with a broken over heart over the affair she had with the businessman. The boy brings a marriage proposal to the girl. They get married. In the mean time the boy sees his father who is waiting at the Divisional Secretariat building to obtain his pension.

Awards

§ State Short Drama Festival in Sri Lanka -2007

§ Best Director

§ Best Script

§ Best Actress

§ “Wedikaven Maha Polovata” Short Drama Competition of University of Sri Jayawardanapura in Sri Lanka -2007.

§ Best Director

§ Best Script

§ Best Actor

§ Best Set

§ Best Music

§ Youth Drama Festival in Sri Lanka -2007.

§ Best Director 2nd Place

§ Best Script 2nd Place

§ Best Actress

§ Best Music

Casting

Boy 1 - Mayura Kanchana

Girl 1 - Geetha Alahakoon

Boy 2 - Pramodh Edirisinghe

Girl 2 - Nilmini Priyadarshani

Set design / Make up - Mayura Kanchana

Lighting - Hiran Abeysekara

Music - Rajeev Fernando

Stage management - Pramodh Edirisinghe

Script and Direction - Chamila Priyanka

You and Me Alone (22 mns)


Language - Sinhala

A boy and a girl (a young couple) in the school going age waits at a railway station to go a journey by the train. At the railway station they prepare to express their love towards each other. But they have to face the authority of the station master. Somehow been unable to bear such influences the boy tries to leave the girl all alone. Instead the girl needs to stay at the station with the boy. Suddenly they see the station master who seems to be going inside to make a telephone call. The boy thinks that the station master is going to make a complaint against them to the police.

Awards

§ State Short Drama Festival in Sri Lanka -2006

§ Merit awards for direction,

§ Merit Awards for actor and actress

§ Inter-faculty Short Drama Competition of University of Colombo in Sri Lanka -2006.

§ Best Drama

§ Best Director

§ Best Script

§ Best Lighting

§ Best Actor

§ Best Actress

§ Youth Drama Festival in Sri Lanka -2006.

§ Special Jury award for Best Production.

Casting

Boy - Hiran Abeysekara / Dilum Buddhika

Girl - Dinuki De Silva

Set design - Mayura Kanchana

Lighting - Sanjaya Hettiarachchi

Stage management - Pramodh Edirisinghe

Script and Direction - Chamila Priyanka

Come to Play Cricket (30 mns)

Language - Sinhala

The road is closed due to a drive of a minister or some high official in the government. A young fellow is running to catch the train. A police officer who is there for the safe guard of the driving personnel stops the young fellow. The police officer engages in everyday talk with the young fellow to get away from his monotonous life. Suddenly the young fellow tries to move away without obeying the orders of the police office. The policeman is holding a grenade bomb.

Awards

§ Youth Drama Festival in Sri Lanka -2009.

§ Best Script

§ Best Director 3rd Place

§ Best Supporting Actor

Casting

Officer - Mayura Kanchana

Young fellow - Pramodh Edirisinghe

Make up - Mayura Kanchana

Lighting - Dilum Buddhika

Music - Thusitha Dananjaya

Stage Management - Kanishka Fernando/ Lakshani Amarathunga

Script and Direction - Chamila Priyanka

Contact Us :

friendstheatre@gmail.com

286, Samagi Mawatha, Thalangama North, Thalangama, Sri Lanka.

Tel: +94776356972 / +94714481220
No comments:

Post a Comment