2009 වර්ෂයේදී ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාව නම් මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත පෝෂණය කිරීමට ගත් කුඩා වෑයමකි. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල වේදිකා නාට්‍ය ගැන පලවූ ලිපි එකම වෙබ් අඩවියකට යොමුකොට, වේදිකා නාට්‍ය හදාරන සහ ඒ පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සැමට පිටුවහලක් වන ලෙසට එය පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

2012 වර්ෂයේ සැප්තම්බර් මාසයේ www.srilankantheatre.net
නමින් අලුත් වෙබ් අඩවියක් ලෙස ස්ථාපනය කල මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත නව ආකාරයකින් හෙට දවසෙත් පෝෂණයේ කිරීමට සැදී පැහැදී සිටී. මෙම නව වෙබ් අඩවිය තුලින් වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නොව, චිත්‍රපට, සංගීතය, ඡායරෑපකරණය, සාහිත්‍ය සහ තවත් නොයෙක් ලාංකීය කලා මාධ්‍යන් ගැන විශ්ලේෂනාත්මක ලිපි ඉදිරිපත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සදහා ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය සහ දායකත්වය අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

Tuesday, 1 June 2010

Kaleidoscopic ‘Colombo Colombo’ On stage

Author: Sachitra MAHENDRA

Source: Daily News

Date: 05/08/2009


They are caught up in their own encounters at different locations. The four couples have a dilemma: they can hardly grasp the identity of each other. Indika Ferdinando is to ferret out the solace among them in his latest stage play ‘Colombo Colombo’.


‘Colombo Colombo’ rehearsal. Pictures by Ruwan de Silva

Ferdinando has received many awards for his plays including Janadipathi Thaththa. He was the best upcoming director at the State Drama Festival 2000. He is a versatile artiste, above all, being a director, actor and scriptwriter. He found his feet strong on the stage during his university years.

“Cast is the most important element for me. They have a magic within them. For this matter, no one can challenge the cast, so I keep on doing theatre productions until I discover their magic in a full scope.” Ferdinando says.

‘Colombo Colombo’ is an attempt to exhume the life in crowded Colombo. It provides a periscopic view into what is happening in various places of Colombo such as tunnels. Characters move on with their varied experiences. The satire in the plot, Ferdinando handles with much ease.

The music in the play are almost surrealistic, but they are not so in actual sense. Dances are tuned to the effect of the song-rhythm. The play, which runs for half an hour, does not have a traditional separate music orchestration. It is being rehearsed at the premises of University of Visual Arts and Performance these days with the participation of both undergraduates and outsiders.

Lovers are engaged in their personal talks, while a balloon man passes by. In the following scene, they all dance together. All characters are similar and diverse in their own forms. All scenes are like a tapestry, says Saumya Liyanage, who performs the male lead.


Anasuya Subasinghe


Indika Ferdinando

“I always loved the theatre. It is so amazing. My role in Colombo Colombo is diverse. I mainly act like an old man but I act like a young lover too.”

Anasuya Subasinghe, more seen on the English stage, performs the female lead. She finds her role as Vyanga very challenging. Vyanga is both old and young.

“It shifts rapidly, so it’s sort of challenging to give life to various roles in one go.” She says.

Commenting on the Sinhala theatre, Anushiya says it’s more professional in the Lankan context, whereas the English theatre is confined to Colombo.

“But I think it has a solid audience within Colombo premises.” A tragicomedy by nature, it brings in a novel aspect of theatre performance, with the physical form of the guitar being used both as a musical instrument and also as a character in the play.

The play is the offshoot of a research project carried by Indika Ferdinando and Saumya Liyanage. The research paper was recently submitted to the symposium held at the University of Kelaniya.

“The theatre has been dominated by the Aristotelian linear mode. It restricts the theatre’s scope and affects the natural development of this art medium. Theatre should go beyond the limitations. You have a wide scope in the theatre.”

Saumya Liyanage

Indika’s plays do not respect the accepted norm. They rather come up with fragments. Life itself is fragmented, so the theatre should be the same. Yet they are all thematically similar.

The drama also brings together versatile set designer Pradeep Chandrasiri who has won the State Drama Award for Set Design for several consecutive years, as well as Thushan Dias as Lighting Designer, backed by many years of experience and a range of productions to his credit in both the Sinhala and English stage.

The drama is presented by Theatre Plus, which was formed as an experimental platform for theatre practitioners and looks into various aspects of theatre production and related research.

Its membership consists of experienced theatre practitioners and academics and works with a sound practical orientation.

Although these incidents take place in four different locations in Colombo, they represent the issues prevalent in every corner of this island. ‘Colombo Colombo’ attempts to look critically at some of the influences that transform human relationships and lead them into conflict; the social and political system that constantly infiltrates those human relationships; and the collective indifference with which the public nurtures the system severely influences their lives.

‘Colombo Colombo’ is a tragi-comic musical play and an experimental theatre endeavour that consists of a compilation of independent scenes and does not conform to a linear story line. However, the scenes are cohesively linked by the appearances of several significant characters that are common to all the events.

Another important aspect of this play is the use of the guitar and the human body as musical instruments, while the actors collectively play the roles of musician, singer and dancer.

At times, ‘Colombo Colombo’ takes a jab at transcending reason and reality. It is fast-paced, theatrical, and bursting with energy. It attempts to create a fresh theatre experience for the Sri Lankan audience.

-------------

Colombo Colombo theatre production

Cast:
Saumya Liyanage
Anasuya Subasinghe
Jagath Chamila
Atula Jayasinghe
Sarath Karunaratne
Upul Weerasinghe
Thilanka Gamage
Nadika Somathilake

Stage set and costume design: Pradeep Chandrasiri

Music: Theja Buddhika Rodrigo (Misha)

Choreography: Manubandu Vidyapathy

Make-up: Jagath Padmasiri

Lighting Design: Thushan Dias

Stage Management: Kosala Thotawatte

Stage Management Assistance:

Himali Thakshala amd Disna Dilantha

Lyrics: Piyal Kariyawasam

Media Coordination: Gaya Nagahawatta

Script and Direction: Indika Ferdinando

A Theatre Plus production.

Colombo Colombo will be staged at 7 pm on August 8 and 9 at the Lionel Wendt Theatre.

1 comment: