2009 වර්ෂයේදී ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාව නම් මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත පෝෂණය කිරීමට ගත් කුඩා වෑයමකි. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල වේදිකා නාට්‍ය ගැන පලවූ ලිපි එකම වෙබ් අඩවියකට යොමුකොට, වේදිකා නාට්‍ය හදාරන සහ ඒ පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සැමට පිටුවහලක් වන ලෙසට එය පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

2012 වර්ෂයේ සැප්තම්බර් මාසයේ www.srilankantheatre.net
නමින් අලුත් වෙබ් අඩවියක් ලෙස ස්ථාපනය කල මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත නව ආකාරයකින් හෙට දවසෙත් පෝෂණයේ කිරීමට සැදී පැහැදී සිටී. මෙම නව වෙබ් අඩවිය තුලින් වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නොව, චිත්‍රපට, සංගීතය, ඡායරෑපකරණය, සාහිත්‍ය සහ තවත් නොයෙක් ලාංකීය කලා මාධ්‍යන් ගැන විශ්ලේෂනාත්මක ලිපි ඉදිරිපත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සදහා ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය සහ දායකත්වය අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

Tuesday, 12 January 2010

'Charitha Hathak': Comedy with a lesson


Author: Sanath Weerasuirya
Source: Sundat Times Mirroe Magazine

'Charitha Hathak', a popular stage creation by Wilson Gunaratne will be staged at Elphinstone theatre on March 18 at 3.30 and 6.30 pm.

Described as the "Comedy of the Millennium" (Two Two Hours with Ko Ko Kodi), "Charitha Hathak" is directed by Wilson Gunaratne, while the scriptwriter is Chandratilak Gunaratne and co-producer is Ramani Fonseka.

Wilson Gunaratne'In western countries the actors are given a chance to play more than a single character. But in Sri Lanka it is not a common practice. Once Shivaji Ganeshan acted nine characters in 'Nawa Raathri'. That was a film and nobody has done anything more than double acting in local films', Wilson said.

I was always looking for a chance to create this type of drama. I'm having 65 different voices in my voice bank. It is just not luck but hard training, studying and practice,' have gone into it he explained.Wilson was a hotelier now turned actor.

"I am a professional actor now. I'm really happy because I have a vision. I have a message for the society in 'Charitha Hathak.'

You must give suitable positions to suitable people in the society. But unfortunately we do the reverse. Most of the top places go to unqualified personnel,' he explained.

'It is time to correct ourselves. That is what I'm trying to say in this drama. The message is given with humour,' he added.

'Charitha Hathak' has completed 37 shows within eight months, since its opening.

This is a unique presentation and certainly would be the newest experience for the drama lovers in Sri Lanka. This is the only stage play in Sri Lanka at present in which one actor portrays seven characters on the stage.

Kodituwakku from "Nonava-runi Mahatvaruni" Pappa, Prof. Pragnaratne, Transport Teacher Mr. Bastian, Prof. Marenzie (Italian) are among the seven characters. Also the cast includes Ramani Fonseka, Susil Perera, Premaratne Tennakoon. The versatile actor Wilson Gunaratne is using seven different voices with the appropriate costumes and make-up brilliantly to portray the above seven characters.

The story rotates around an aircraft which has been grounded on the runway. The pilot and administrator are unsuccessful in their efforts to get it airborne.

The uneasy passengers are looking forward to a smooth and trouble-free journey as they have been promised by 'Dreamland' Airways.

The pilot and crew members are unable to fulfil the passengers' expectations.

The pilot and the administrator do not give up their efforts in getting the aircraft airborne.

In this process, the ultimate result becomes not only a tragedy but also a comedy.

No comments:

Post a Comment