2009 වර්ෂයේදී ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාව නම් මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත පෝෂණය කිරීමට ගත් කුඩා වෑයමකි. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල වේදිකා නාට්‍ය ගැන පලවූ ලිපි එකම වෙබ් අඩවියකට යොමුකොට, වේදිකා නාට්‍ය හදාරන සහ ඒ පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සැමට පිටුවහලක් වන ලෙසට එය පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

2012 වර්ෂයේ සැප්තම්බර් මාසයේ www.srilankantheatre.net
නමින් අලුත් වෙබ් අඩවියක් ලෙස ස්ථාපනය කල මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත නව ආකාරයකින් හෙට දවසෙත් පෝෂණයේ කිරීමට සැදී පැහැදී සිටී. මෙම නව වෙබ් අඩවිය තුලින් වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නොව, චිත්‍රපට, සංගීතය, ඡායරෑපකරණය, සාහිත්‍ය සහ තවත් නොයෙක් ලාංකීය කලා මාධ්‍යන් ගැන විශ්ලේෂනාත්මක ලිපි ඉදිරිපත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සදහා ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය සහ දායකත්වය අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

Friday, 22 October 2010

Bengal fever hits Colombo! - Jehan Aloysius

Author: Lake Argent
Date:03/09/2010
Source: Daily Mirror

Centerstage Productions presents the critically acclaimed comedy Bengal Bungalow at the Lionel Wendt this September which promises audiences a side splitting comedic theatre experience.

The original script, written by the celebrated playwright Jehan Aloysius while he was in school, is a satirical and wacky, fast paced comedy that follows an eccentric British family living in India whose home, the ‘Bengal Bungalow’ is turned into a mad house when a British pilot accidentally crashes his plane into their newly refurbished guest room.

Due to the crash, the purported pilot is afflicted with amnesia which in turn results in an array of hilarious misunderstandings, mayhem and bewilderment inside the home

The lady of the house Lillian ‘picks’ the pilot as her husband and marries him straight away, distressing her suitor Charles Worthing - who was not that great to begin with.

Throw in a mix of British and Indian characters varying from a notorious robber, an unlucky priest and the pilot’s actual wife, not forgetting a menagerie of colorful animals and a crazy whirlwind of a story is spun.

A new cast will be lending their talent to Bengal Bungalow with the leads played by Anabelle Brochard, Shehan Wijeymana, Keshiya Leitch, Dino Corera and Heshan Perera.

We’ll also get to see a few new faces such as Shehantha Aeyesundare, Trevor Kroon and Anoop Kapukotuwa.

The proceeds from the play will go on to promote theatre workshops and continue to help humanitarian work around the island.

The troupes most recently production ‘An inspired Swan Lake’ in collaboration with the Sunera foundation, was hailed as an innovative achievement in Sri Lankan theatre, played to a packed house, and received rave reviews.

Bengal Bungalow has proven too many to be an audience favorite, so don’t miss your chance to part of the fun, head down to the Lionel wendt from the 17th to get your share of Bengal madness. (LA)

No comments:

Post a Comment