2009 වර්ෂයේදී ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාව නම් මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත පෝෂණය කිරීමට ගත් කුඩා වෑයමකි. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල වේදිකා නාට්‍ය ගැන පලවූ ලිපි එකම වෙබ් අඩවියකට යොමුකොට, වේදිකා නාට්‍ය හදාරන සහ ඒ පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සැමට පිටුවහලක් වන ලෙසට එය පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

2012 වර්ෂයේ සැප්තම්බර් මාසයේ www.srilankantheatre.net
නමින් අලුත් වෙබ් අඩවියක් ලෙස ස්ථාපනය කල මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත නව ආකාරයකින් හෙට දවසෙත් පෝෂණයේ කිරීමට සැදී පැහැදී සිටී. මෙම නව වෙබ් අඩවිය තුලින් වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නොව, චිත්‍රපට, සංගීතය, ඡායරෑපකරණය, සාහිත්‍ය සහ තවත් නොයෙක් ලාංකීය කලා මාධ්‍යන් ගැන විශ්ලේෂනාත්මක ලිපි ඉදිරිපත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සදහා ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය සහ දායකත්වය අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

Tuesday, 30 March 2010

Elizabeth Moir presents Antigone!

Source: Daily Mirror
Date: 08/02/2010In keeping with its tradition of producing serious drama Elizabeth Moir School presents its latest theatrical venture, Jean Anouilh’s adaptation of Sophocles’ tragedy Antigone. The play promises to be both intense and entertaining, as the enthusiastic and dynamic young cast display an impressive understanding of the complex themes and characters and deliver polished and convincing performances.

Anouilh wrote his version of the play in 1942, during the Second World War, and its theme of resistance and rebellion against the dictatorial power of the state mirrors the social and political upheaval of the time. Perhaps more importantly, the play makes us aware that the absolute power assumed by the state and its effect on ordinary citizens is a vital issue in the modern world as well, making it as urgent and relevant today as when it was first written.

This inspired the decision to set the play in the present day, in an unnamed state. The play begins with the ruler Creon issuing an edict which results in the lone rebellion of Antigone, his idealistic teenage niece. In the battle of wills that ensues, it becomes clear that power dynamics are not always what they seem, and that hierarchies must be challenged for a fairer world to emerge.

Through the characters of Antigone, Creon, Creon’s son Haemon and his wife Eurydice, the play clearly shows that rebellion comes with dire consequences. Creon is eventually left alone with his guilt to face the thought of continuing his rule, forced to hold on to the power which corrupted him, the power he did not choose to possess. Although the play is a tragedy, however, characters such as the nurse and a bawdy group of guards provide some welcome comic relief and ensure that the play will appeal to audiences of all ages.

Serala Ranatunga, a veteran of numerous previous productions, delivers an inspired performance as Antigone. She is ably supported by the charismatic Avijja Fonseka as Creon, while the role of Ismene will be played by Emily Hayward on the first night and Lois Tull Dare on the second, who both bring a level of sophistication to the role that surpasses their young age.

Antigone goes on the boards at the Lionel Wendt Theatre on the 19th and 20th of February 2010. Tickets are available at Elizabeth Moir Senior School at 4/20 Thalakotuwa Gardens, Colombo 5.

No comments:

Post a Comment