2009 වර්ෂයේදී ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාව නම් මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත පෝෂණය කිරීමට ගත් කුඩා වෑයමකි. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල වේදිකා නාට්‍ය ගැන පලවූ ලිපි එකම වෙබ් අඩවියකට යොමුකොට, වේදිකා නාට්‍ය හදාරන සහ ඒ පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සැමට පිටුවහලක් වන ලෙසට එය පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

2012 වර්ෂයේ සැප්තම්බර් මාසයේ www.srilankantheatre.net
නමින් අලුත් වෙබ් අඩවියක් ලෙස ස්ථාපනය කල මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත නව ආකාරයකින් හෙට දවසෙත් පෝෂණයේ කිරීමට සැදී පැහැදී සිටී. මෙම නව වෙබ් අඩවිය තුලින් වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නොව, චිත්‍රපට, සංගීතය, ඡායරෑපකරණය, සාහිත්‍ය සහ තවත් නොයෙක් ලාංකීය කලා මාධ්‍යන් ගැන විශ්ලේෂනාත්මක ලිපි ඉදිරිපත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සදහා ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය සහ දායකත්වය අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

Thursday, 25 February 2010

Eka-Adhipathi to enthral audiences soon


Author: Randima Attygalle
Source: The Nation

Date: 22/11/2009


Eka-Adhipathi, the breakthrough of Dharmasiri Bandaranayake as an actor and a playwright came about in 1976, a few years after his lead portrayal in Henry Jayasena’s Makara. “Eka-Adhipathi marked my maturity as an artiste,” words of Bandaranayake justify the seven coveted awards it secured at the State Drama Festival, including Best Actor and Best Original Production. Creating a sensation among theatregoers and breaking away from the ideological melodramas of contemporary times, Eka-Adhipathi was critically acclaimed as one of the best theatrical labours of the times.

The oppressive rule of a political despot, portrayed by Bandaranayake himself, has emerged on the stage till 1993, marking over 1400 shows. “The last production of Eka-Adhipathi was in 1993, and after a long lapse of time, it will see the light on December 3 and 4, with several new faces and a few from the previous productions,” said Bandaranayake, adding that the production aims to inspire many young artistes pursuing drama studies and engaged in individual productions. “Eka-Adhipathi succeeded in bidding the audience for a strong dialogue and I long to see a similar social dialogue in contemporary times through it,” added Bandaranayake.

Nourished by historical and political ingredients from many parts of the world, Eka-Adhipathi revolves around a Machiavellian military tyrant in a fictitious land, whose regime brings nothing but chaos, misery and destruction. “The barbaric deeds to which a power-hungry tyrant can resort to, to sustain his power, are narrated, and the essence of the play is to protest against the elimination of human life,” explained Bandaranayake.

A 26-year-old young man portraying a 60-year-old tyrant, with no inkling of the ‘youthful countenance’, is indeed remarkable. Young Bandaranayake enthralled the audience, while ‘oppressing the masses of his doomed land’, his stagecraft surfacing, several decades ago. “Today, I’m of the dictator’s age, and whether it is a young man portraying the dictator or not, let the audience judge,” he chuckles! It was fate that Bandaranayake turned out to be the despot himself. “Not a single artiste was committed to this lead role, so I had no option but to play it myself, which turned out to be a blessing in disguise, yet a tedious task at the same time,” added he.
Deviating from the standard theatrical dialogue, Eka-Adhipathi is persuasive and dynamic in its language, complemented by the mastery of music. Touched by the mastery of Master Khemadasa’s music, the play had a strong spell on the audience. The originally composed music of the Master will be directed by one of his golayas, Deshaka Sampath, in the new production.

A production of TrikonE Arts Centre, Eka-Adhipathi will commence the series of re-productions of Bandaranayake with the adaptation of Arthur Miller’s Crucible in April next year, followed by Makarakshaya, Yakshawagamanaya, Dhawala Bheeshana and Trojan Women.
“Eka-Adhipathi has stood the test of time, and I invite all lovers of drama to be part of it,” concluded Bandaranayake. (RA)

No comments:

Post a Comment